เซ็นติเมตร
กิโลกรัม
 
 
 
หมายเหตุ
- ใช้ค่าดัชนีมวลกายสำหรับประเมินสุขภาพเบื้องต้นเท่านั้น
- ผลการประเมินจากค่า BMI จะแตกต่างกันตามอายุ เพศ


วิธีคำนวณค่า BMI
BMI = น้ำหนักตัว (kg)  /  (ส่วนสูง (m) x ส่วนสูง (m))
เซ็นติเมตร
กิโลกรัม
 
 
 
หมายเหตุ
- ใช้ค่าดัชนีมวลกายสำหรับประเมินสุขภาพเบื้องต้นเท่านั้น
- ผลการประเมินจากค่า BMI จะแตกต่างกันตามอายุ เพศ


วิธีคำนวณค่า BMI
BMI = น้ำหนักตัว (kg)  /  (ส่วนสูง (m) x ส่วนสูง (m))
เซ็นติเมตร
กิโลกรัม
 
 
 
หมายเหตุ
- ใช้ค่าดัชนีมวลกายสำหรับประเมินสุขภาพเบื้องต้นเท่านั้น
- ผลการประเมินจากค่า BMI จะแตกต่างกันตามอายุ เพศ
- ค่า BMI ของเด็กที่ใช้ประเมินจะอยู่ในรูปแบบของเปอร์เซ็นไทล์ จึงต้องใช้ค่า BMI ไปดูว่าค่า BMI อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์มีค่าเท่าใดเพื่อใช้ในการประเมิน
วิธีคำนวณค่า BMI
BMI = น้ำหนักตัว (kg)  /  (ส่วนสูง (m) x ส่วนสูง (m))